(1)
journal.topos@ehu.lt, journal.topos@ehu.lt. Contents. topos 2023, 1-6.